Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з Менеджменту

Метою написання дипломної роботи з менеджменту є поглиблення і спеціалізація знань і навичок студентів в галузі управління персоналом в поелементний, функціональному та об'єктному розрізах в умовах практичного вирішення реальних виробничо-господарських і управлінських проблем.

Теми дипломних робіт з менеджменту поділяються на категорії:

 • фінансовий менеджмент
 • менеджмент організації
 • менеджмент якості
 • стратегічний менеджмент
 • кадровий менеджмент

Дипломна робота з менеджменту організації, в свою чергу, може бути написана в наступних напрямках:

 • управління виробництвом
 • управління торговим процесом
 • стратегічне управління
 • управління персоналом
 • розробка системи менеджменту якості
 • удосконалення будь-яких управлінських процесів і т.д.
Як правило, дипломні роботи з менеджменту пишуться на основі конкретного, реально існуючої компанії, на прикладі діяльності якої можна розкрити обрану тему.

Приблизний список тим дипломних робіт з менеджменту:

 1. Антикризове управління підприємством в сучасних умовах.
 2. Антикризове управління підприємством: можливість, необхідність, зміст.
 3. Помилки управління як причини кризи.
 4. Удосконалення механізму антикризового управління підприємством.
 5. Система управління ризиками підприємства: російська специфіка.
 6. Маркетинг як елемент антикризового управління підприємства.
 7. Управління ризиками в малому бізнесі.
 8. Основні функції і тенденції розвитку логістики.
 9. Організація служби логістики в компанії ( на прикладі...).
 10. Організація логістичного управління.
 11. Логістика як концепція управління підприємством.
 12. Сучасні тенденції розвитку логістики в Україні і в світі.
 13. Ефективність застосування логістичного підходу до управління підприємством.
 14. Логістичні концепції управління запасами підприємства.
 15. Інформаційні технології в логістики.
 16. Управлінський облік в системі менеджменту.
 17. Управління проектом: специфіка та особливості в Україні.
 18. Організація розробки бізнес-плану підприємства.
 19. Розробка бізнес-плану організації виробництва нової продукції.
 20. Розробка бізнес-плану з розширення (реконструкції) підприємства.
 21. Лізинг як інструмент інвестування малих підприємницьких проектів.
 22. Економічні методи управління та їх використання для підвищення ефективності підприємства.
 23. Консультування як сучасна управлінська технологія.
 24. Аналіз діяльності консалтингової фірми.
 25. Аналіз проблем адаптації підприємства в конкурентному середовищі.
 26. Основні механізми підвищення ефективності управління виробництвом.
 27. Виробничий менеджмент з ресурсозбереження на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності.
 28. Побудова ефективної системи управління виробничим підприємством (по галузях).
 29. Дослідження організаційних резервів розвитку підприємства.
 30. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства.
 31. Організація (удосконалення) оперативного управління виробництвом на підприємстві.
 32. Організація внутрішньовиробничих економічних відносин на підприємстві в ринкових умовах.
 33. Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства.
 34. Удосконалення організаційної структури управління підприємством в сучасних умовах.
 35. Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її підвищення.
 36. Організація та управління рекламно-інформаційною діяльністю підприємства.
 37. Удосконалення управлінням малим підприємством.
 38. Організація та управління збутовою діяльністю підприємства.
 39. Організаційний розвиток і управління змінами (на прикладі конкретної організації).
 40. Особливості регулювання інвестиційної діяльності промислового підприємства.
 41. Формування системи франчайзингу підприємств.
 42. Специфіка менеджменту малих підприємств.
 43. Проблеми організації малих підприємств та управління їх виробництвом.
 44. Стратегічне планування розвитку підприємством.
 45. Розвиток організаційної структури підприємства в нестабільному середовищі.
 46. Соціальна політика підприємства в сучасних умовах.
 47. Удосконалення системи контролю на підприємстві.
 48. Розвиток форм і методів організації виробництва в сучасних умовах.
 49. Розробка заходів по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства.
 50. Формування та розвиток організаційно-управлінських структур підприємства.
 51. Формування системи корпоративного управління організації.
 52. Комунікаційна політика підприємства в умовах ринкових відносин.
 53. Роль соціально-психологічних методів в управлінні підприємством.
 54. Управлінські завдання та психологічні особливості їх вирішення.
 55. Соціальні та психологічні фактори ефективної діяльності організації.
 56. Соціально-психологічний клімат колективу – завдання діяльності керівника.
 57. Соціально-психологічні аспекти розвитку персоналу в сучасній організації.
 58. Організаційна культура як фактор ефективної діяльності організацій.
 59. Корпоративна культура: методи її формування та розвитку в організації.
 60. Оцінка типу корпоративної культури і методи її вдосконалення в організації.
 61. Формування та розвиток корпоративної культури організації.
 62. Умови та фактори виникнення та розвитку Управління персоналом як професійної діяльності
 63. Національно-історичні особливості та модель Управління персоналом
 64. Порівняльний аналіз концепції українських та зарубіжних представників шкіл управління.
 65. Роль міграції у зміні соціального статусу працівника.
 66. Державне регулювання ринку праці та зайнятості (вітчизняний та зарубіжний досвід)
 67. Безробіття на Україні: Соціально-економічна сутність, форми і структура.
 68. Аудит кадрового потенціалу (на конкретному прикладі).
 69. Аудит організаційної структури (на конкретному прикладі).
 70. Аудит кадрових процесів (на конкретному прикладі).
 71. Аудит як форма діагностичного дослідження в соціально-трудовій сфері.
 72. Особливості управління соціально-трудовими відносинами.
 73. Структура ринку праці, його основні суб'єкти та їх функції.
 74. Вплив релігії та ідеології на розвиток соціально-трудових відносин на Україні.
 75. Менеджмент на Україні і в Японії: дрібний і великий бізнес, порівняльний аналіз
 76. Європейська модель управління та її адаптація до вітчизняних умов (на прикладі...).
 77. Основні принципи управління персоналом в США і їх використання у вітчизняній практиці.
 78. Порівняльний аналіз американської, японської та європейської моделей управління персоналом їх вплив на вітчизняну модель управління персоналом.
 79. Побудова системи мотивації персоналу в організації.
 80. Основні механізми підвищення ефективності праці персоналу.
 81. Удосконалення системи мотивації персоналу в організації.
 82. Оцінка ефективності мотиваційної системи в організації.
 83. Залежність мотивації персоналу від характеристики організаційної культури.
 84. Методи оцінки організаційної поведінки персоналу.
 85. Удосконалення системи найму персоналу на підприємстві.
 86. Роль менеджера (керівника) у формуванні та розвитку принципів організаційної (корпоративної) поведінки
 87. Роль професійних комунікацій у формуванні ефективної діяльності співробітників.
 88. Формування системи безпеки праці та охорони здоров'я персоналу організації.
 89. Оптимізація режимів праці та відпочинку для різних типів організацій.
 90. Внутрішній трудовий розпорядок як інструмент ефективної організації праці. (на прикладі організації)
 91. Аналіз умов праці та оцінка безпеки праці персоналу.
 92. Принципи забезпечення безпеки праці персоналу та їх реалізація в діяльності організації.
 93. Управління безпекою праці в організації.
 94. Сучасні форми оплати праці на підприємствах (в установах)... (конкретної) галузі.
 95. Мотивація праці працівників як фактор ефективного управління.
 96. Нетрадиційні форми оплати праці та їх роль у стимулюванні персоналу.
 97. Особливості застосування компенсаційного пакету на сучасних підприємствах.
 98. Планування та аналіз ефективності витрат на персонал.
 99. Бюджетування та бізнес планування кадрових служб.
 100. Особливості вирішення конфліктів в організації (на конкретному прикладі)
 101. Діяльність керівника у вирішенні конфліктів.
 102. Роль служби персоналу в управлінні конфліктами.
 103. Особливості вирішення конфліктів в малому бізнесі.
 104. Проблеми формування та реалізація кадрової політики організації
 105. Кадрова політика – стратегія і основа управління персоналом в організації (на прикладі діяльності конкретної організації).
 106. Персонал як об'єкт і найважливіший ресурс управління в організації.
 107. Комунікаційні процеси в управлінні персоналом організації.
 108. Місце і роль служб управління персоналом в сучасній організації.
 109. Проектування структури і чисельності штатів організації.
 110. Планування в управлінні персоналом (на прикладі діяльності конкретної організації).
 111. Конкурс як сучасна технологія формування персоналу (на прикладі діяльності конкретної організації)
 112. Роль маркетингу персоналу у визначенні джерел набору персоналу.
 113. Проблеми розстановки кадрів в організації (на прикладі діяльності конкретної організації)
 114. Навчання як метод професійного розвитку персоналу.
 115. Організація внутрішньофірмового навчання персоналу на підприємстві.
 116. Етичний кодекс в структурі корпоративної культури організації.
 117. Моніторинг персоналу як основний механізм підтримки адекватної кадрової політики.
 118. Адаптація персоналу як сучасна технологія в управлінні персоналом.
 119. Психологічні проблеми адаптації персоналу в організації.
 120. Атестація персоналу як інструмент кар'єрного росту.
 121. Атестація персоналу: проблеми ділової оцінки.
 122. Сучасні підходи до атестації персоналу ( на конкретному прикладі).
 123. Удосконалення системи оцінки та атестації персоналу на підприємстві.
 124. Удосконалення системи адаптації персоналу на підприємстві.
 125. Відбір персоналу як сучасна кадрова технологія.
 126. Удосконалення методів управління персоналом.
 127. Планування і розвиток ділової кар'єри працівника на підприємстві.
 128. Аналіз змісту праці керівника виробничого підприємства.
 129. Оцінка особистих і ділових якостей керівника виробничого підприємства.
 130. Удосконалення стилю керівництва.
 131. Стилі і методи керівництва.
 132. Керівник в системі управління підприємством.
 133. Дослідження професійної діяльності менеджерів великих українських підприємств.
 134. Контроль в управлінні персоналом організації (на конкретному прикладі).
 135. Організаційно-нормативне забезпечення управління персоналом.
 136. Оцінка управлінської діяльності керівника.
 137. Лояльність в структурі корпоративних цінностей організації.
 138. Інформаційне забезпечення діяльності управління персоналом.
 139. Формальні та неформальні комунікації в організації: проблеми взаємодії та впливу.
 140. Формування і розвиток системи управління персоналом підприємства.
 141. Вивільнення персоналу як інструмент стратегічного управління організації.
 142. Організація діяльності служби управління персоналом та оцінка її ефективності.
 143. Управління персоналом в малому бізнесі.
 144. Професійне спілкування керівника і підлеглих та його роль в формуванні морально-психологічного клімату колективу.
 145. Соціальна спрямованість інноваційних технологій в управлінні персоналом.
 146. Технології PR-діяльності в управлінні персоналом (на прикладі діяльності конкретної організації).
 147. Аудит персоналу та його роль у розвитку організації.
 148. Форми і методи реалізації інновацій в кадровій роботі.
 149. Планування інновацій в управлінні персоналом.
 150. Проблема контролю в управлінні інноваціями в кадровій роботі.
 151. Особливості мотивацій в інноваційній діяльності.
 152. Проблеми делегування повноважень в діяльності керівника.
 153. Проблеми активізації управлінського мислення.
 154. Команда як сучасна форма активізації праці.
 155. Специфіка управління персоналом на різних етапах життєвого циклу організації.
 156. Специфіка управління персоналом в проектній формі організації праці.
 157. Роль менеджера в процесі управління змінами.
 158. Відповідальність та особливості її реалізації в інноваційному менеджменті.
 159. Сучасні комунікативні технології в управлінні персоналом.
 160. Організаційні методи управління стресами.
 161. Організація роботи з кадровими документами (На прикладі конкретного підприємства).
 162. Сучасна кадрова служба: особливості документаційного забезпечення роботи.
 163. Управління якістю продукції та послуг.
 164. Комплексне управління якістю: проблеми, методи.
 165. Маркетинг в управлінні якістю продукції.
 166. Організація роботи з сертифікації продукції на підприємстві.
 167. Розробка програми підвищення якості продукції ан підприємстві.
 168. Вдосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
 169. Стандартизація та її роль у підвищенні якості продукції на підприємстві.
 170. Формування та реалізація стратегії підвищення якості продукції на підприємстві.  
 171. Формування ринку інформаційних послуг для підприємств малого бізнесу.
 172. Формування інформаційної системи для ефективного управління підприємством.
 173. Інформаційні технології в управлінні.
 174. Інформаційне забезпечення управління підприємством.
 175. Управління інноваційним розвитком організації (на конкретному прикладі).
 176. Інтернет-комерція на Україні: можливості та шляхи розвитку.
 177. Управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах ризикового підприємництва.
 178. Проблеми управління нововведеннями в організації.
 179. Інноваційний розвиток організації (на конкретному прикладі).
 180. Управління інноваційними проектами: специфіка та особливості на Україні.
 181. Управління новими технологіями, аутсорсингом на підприємстві.
 182. Інноваційний потенціал організації.
 183. Ризики інноваційних проектів і методи їх зниження на підприємстві.
 184. Технопарк як форма розвитку інноваційного виробництва: світовий досвід і українські можливості.
 185. Тайм-менеджмент: шляхи підвищення ефективності використання робочого часу в організації.
 186. Реінжиніринг організації – проблемний аналіз.
 187. Реінжиніринг як механізм забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємства.

За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з менеджменту на замовлення.

Справимся с любой темой!