Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з культурології

Розглянемо, що ж характерно для дипломних робіт з культурології.

Якщо робота являє собою оповідально-описовий текст, вирішальне значення в його доказовості має фактичний матеріал.У міркуванні повинна простежуватися структура умовиводів доказів або спростувань.

Приблизний список тим дипломних робіт з культурології

А Прикладні проблеми культурології
 1. Артбизнес як об'єкт менеджменту.
 2. Арт-ринок як об'єкт менеджменту.
 3. Державна культурна політика як соціокультурний феномен.
 4. Закон "Про вивезення та ввезення культурних цінностей та його значення у розвитку міжнародного культурного співробітництва".
 5. Законодавча база розвитку сфери культури на Україні, досвід критичного.
 6. Захист авторських і суміжних прав в сучасному російському законодавстві.
 7. Інноваційна політика у сфері охорони культурної та природної спадщини України.
 8. Використання культурного та природного потенціалу території при плануванні та ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності.
 9. Карнавальна культура європейського регіону: історія і сучасність (на прикладі...).
 10. Конституція РФ про культуру та її роль у розвитку держави і суспільства.
 11. Концептуальні основи та методи реалізації державної культурної політики в Україні, у Франції (Іспанії, Великобританії, Німеччині та т. д.).
 12. Культурна політика держави в сучасній Україні: критичний аналіз.
 13. Культурна і природна спадщина як об'єкт управління.
 14. Культурно-історичні центри України: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі одного з культурних історичних центрів).
 15. Міжнародне та російське законодавство про захист інтелектуальної власності.
 16. Міжнародне культурне співробітництво та проблема правового регулювання питань міжнародного культурного обміну.
 17. Менеджмент сучасного російського музею: проблеми теорії і практики.
 18. Основні пріоритети сучасної європейської культурної політики (на прикладі Франції, Німеччини...).Основні проблеми і перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму в Росії.
 19. Основні проблеми і перспективи розвитку рекреаційних територій США і Росії: досвід порівняльного аналізу.
 20. Основні проблеми формування сенсу визначних місць України.
 21. Принципи і зміст культурної політики держави (історичний аспект).
 22. Проблема збереження культурної та природної спадщини в постіндустріальному суспільстві.
 23. Проблеми розвитку сучасної кінематографії та роль законодавства в їх Вирішенні.
 24. Працівники культури як соціальна та професійна група в структурі суспільства та особливості правового регулювання їх праці.
 25. Репертуарний театр України: життя традицій у новій соціокультурній ситуації.
 26. Українське законодавство про музеї та музейну діяльність та завдання його вдосконалення.
 27. Сучасна культурна політика та її відображення в законодавстві про культуру.
 28. Сучасне законодавство про туризм. Стан і шляхи вдосконалення.
 29. Сучасне законодавство про охорону культурної спадщини та шляхи його Вдосконалення.
 30. Збереження культурної спадщини: проблеми правового забезпечення.
 31. Збереження культурних традицій як управлінської проблема.
 32. Способи просування культурного продукту на ринок.
 33. Порівняльна характеристика методів фінансування сфери культури на Україні та країнах Європейського союзу.
 34. Порівняльний аналіз практики управління культурними ландшафтами в країнах Європи та Україні.
 35. Театральна антреприза та її соціальні функції.
 36. Творчість (творча діяльність): зміст, особливості та правове регулювання.
 37. Типи державної культурної політики: досвід порівняльного аналізу ефективності управлінських рішень.
 38. Типи культурної політики: досвід порівняльного аналізу.
 39. Туристські ресурси України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку (на прикладі конкретного регіону).
 40. Управління музеєм-заповідником: основи підвищення привабливості музею-заповідника в якості туристського об'єкта.
 41. Управління сферою культури як теоретична проблема.
 42. Шоубізнес як об'єкт менеджменту.
 43. Екологія культури як проблема культурологічної теорії та практики.
Б Теоретичні проблеми культурології
 1. "Культура і особистість" - як напрямок американської культурної антропології.
 2. "Прикордонність" культури та її теоретичний зміст.
 3. «Галактика Інтернет»: до проблеми еволюції поглядів на інформаційне суспільство М. Кастельса.
 4. "Ділова культура" в контексті сучасної соціокультурної ситуації на Україні.
 5. «Довіра» як базовий принцип сучасної епохи в роботах Ф. Фукуями.
 6. «Интерпассивный суб'єкт» як породження екранної культури.
 7. «Православний Інтернет»: проблема взаємодії традиційного і модерністського у віртуальному просторі.
 8. «Телеологія» як категорія культури.
 9. Азіатська модель інформаційного суспільства та її особливості.
 10. Аксіологізм як принцип культурологічного пізнання.
 11. Американська ідентичність у світлі проблем глобалізації.
 12. Антиглобалізм як соціокультурний феномен сучасної епохи.
 13. Антропоцентризм як принцип теорії культури.
 14. Бердяєв н. а. про культурно-творчу діяльність як побутову основу свободи.
 15. Відеокультура як вираз культури постмодернізму.
 16. Віртуальна реальність як проблема теоретичної культурології.
 17. Віртуальна реальність: концепції П. Віріліо і Ж. Бодрійара.
 18. Глобалізація в культурологічному вимірі.
 19. Міська культура як тип культури.
 20. Діалектика матеріального і духовного в культурі.
 21. Діалог як спосіб буття в культурі.
 22. Ігрові концепції культури: досвід порівняльного аналізу.
 23. Ідея культури в античній філософії.
 24. Інститути культури та їх взаємодії як теоретична проблема.
 25. Інтелігенція як суб'єкт культури.
 26. Інтернет як соціокультурний феномен.
 27. Інформаційне суспільство: особливості формування нового типу культури.
 28. Використання принципів синергетики в культурологічних дослідженнях.
 29. Історична типологія культур К. Ясперса (І. Хомякова, П. Сорокіна, О. Шпенглера, Н. Данилевського).
 30. Історичні трансформації та соціокультурні інтерпретації витоків тероризму.
 31. К. Г. Юнг про прояви архетипів у сучасній культурі.
 32. Картина світу як поняття сучасної культурології.
 33. Класична модель культури.
 34. Книжкова та екранна культура: порівняльний аналіз.
 35. Концепції кризи культури: досвід порівняльного аналізу.
 36. Концепція "двох культур" Ч. П. Сноу і її історичний зміст.
 37. Критика культури в працях представників "філософії життя" (фрейдизму, екзистенціалізму, феноменології).
 38. Культура як свобода (досвід критичного аналізу культурологічних поглядів німецьких ідеалістів).
 39. Культурна революція: природа і типи.
 40. Культурна соматологія як сфера культурологи (тіло і тілесність в культурі).
 41. Культурна традиція і її сенс.
 42. Культурна спадщина: проблеми його збереження в постіндустріальному суспільстві.
 43. Культурно-історичне значення суспільного поділу праці.
 44. Культурні підстави історичного процесу.
 45. Культурний прогрес і його критерії.
 46. Культурологія як наука.
 47. Особистість як результат культурно-історичного процесу.
 48. Лостмодернисткая парадигма культури: критичний аналіз.
 49. Масова комунікація в рамках критичної теорії (Адорио. Хоркхаймер, Маркузе, Беньямін).
 50. Масова комунікація і сучасні тенденції глобалізації.
 51. Масова культура як маніпуляційний феномен: від управління до «спокуси».
 52. Масова культура: сутність і функції в сучасному суспільстві.
 53. Метод культурології як теоретична проблема.
 54. Міф і особливості міфологічної свідомості в первісній культурі.
 55. Мозаїчна культура і умови її виникнення.
 56. Молодіжні субкультури: досвід порівняльного дослідження.
 57. Музика як соціокультурний феномен.
 58. Народна культура: особливості функціонування в сучасній культурі.
 59. Наукова картина світу в цивілізаціях техногенного типу.
 60. Науково-технічний прогрес і його наслідки.
 61. Націоналізм як проблема сучасної культурологи.
 62. Національна та етнічна культура в умовах глобалізації.
 63. Нове "магічна свідомість" як спосіб представлення історико-культурного матеріалу у віртуальній реальності.
 64. Образи Росії та її культури в працях "западнического" напрямки російської соціально-філософської думки.
 65. Образи Росії та її культури в працях представників російського слов'янофільства.
 66. Суспільне розвиток як культурно-історичний процес.
 67. Одористичсекий код в культурі.
 68. Осмислення особливостей російської культури в працях російських ідеалістів (євразійців, народників, марксистів).
 69. Основні комунікативні аспекти процесу глобалізації.
 70. Особливості базових архетипів в культурах сучасної Африки.
 71. Особливості трансформації особистості в культурі інформаційного суспільства.
 72. Особливості функціонування культури в перехідні епохи.
 73. Особливості функціонування традиційної видовищної культури в умовах інформаційного суспільства.
 74. Особливості японського менталітету в контексті сучасної культури.
 75. Вітчизняний постмодернізм як культурна парадигма.
 76. Відчуження як культурологічна проблема.
 77. Перші культурологічні теорії: досвід порівняльного аналізу.
 78. Перформанс як полікультурна модель комунікації.
 79. Повсякденність як текст культури: семіотичний аспект.
 80. Спадкоємність у культурі як теоретична проблема.
 81. Застосування компаративіського підходу для аналізу молодіжних субкультур (на прикладі субкультур...).
 82. Принцип історизму та обґрунтування єдності культурно-історичного процесу.
 83. Природа "екранної культури.
 84. Природа духовного виробництва.
 85. Природа культурних універсалій.
 86. Природа культурологічного знання.
 87. Природа техногенних (космогенних) цивілізацій.
 88. Проблема життя, смерті, безсмертя» в контексті сучасної європейської культури.
 89. Проблема "Заходу Америки" в сучасній культурологічної думки.
 90. Проблема майбутнього культури в роботах С. Лема.
 91. Проблема космополітизму і світового громадянства в епоху глобалізації.
 92. Проблема співвідношення штучного і природного в сучасній культурі.
 93. Проблема суб'єкта культури та її осмислення в роботах представників вітчизняної (Західної) культурологічної думки.
 94. Проблема традиції і новації в культурі і її відображення в філософії постмодернізму.
 95. Проблема унікального і тиражированногов культурі: від В. Беньяміна до У. Еко.
 96. Психоаналіз як метод аналізу мистецтва (3. Фрейд, К.-Г. Юнг, Е. Нойманн).
 97. Реклама як фактор формування глобальної культури: аксіологічний аспект.
 98. Релігія в системі культури.
 99. Ризоматична модель культури та можливості її реалізації в епоху глобалізації.
 100. Роль категорії «абсурду» в культурологічних і філософських дослідження культури XX століття.
 101. Роль тендерних дискурсів в постсовременной культурної динаміці.
 102. Російський авангард як предмет культурологічного аналізу.
 103. Семантика речі в культурі.
 104. Семантика жесту в культурі.
 105. Семіотичні концепції культури: досвід порівняльного аналізу.
 106. Символ в культурі: досвід порівняльного дослідження вирішення проблеми у Е. Кассирера і А. білого.
 107. Символіка кольору в російській (німецькій, англійській, італійській і т. д.) культурі.
 108. Симулякр як основне поняття концепції культури Ж. Бодріяра.
 109. Сміхова культура: природа, умови виникнення, генезис.
 110. Сучасна міфологія як предмет культурологічного аналізу.
 111. Сучасні міфології: способи конструювання і трансляції.
 112. Співвідношення біологічного і соціального в культурі як предмет антропологічних досліджень.
 113. Соціокультурна динаміка та її осмислення в роботах вітчизняних (західних) культурологів.
 114. Соціокультурне значення базових символів культури XXI ст. (різома, лабіринт, голем і т. д.) та їх відображення в художній практиці.
 115. Соціокультурні витоки французького національного характеру.
 116. Соціокультурні підстави національної ідеї.
 117. Соціокультурні наслідки біотехнологічний революції в XXI ст.
 118. Соціокультурні наслідки інформаційної революції.
 119. Специфіка культурного симбіозу християнства і язичництва в культурних традиціях Латинської Америки.
 120. Специфіка процесів ідентифікації в умовах національної, етнічної, масової культури.
 121. Засоби масової комунікації як середовище, що породжує символічну реальність (по роботах Ж. Бодріяра, С. Жижека).
 122. Субкультура як категорія теоретичної культурологи.
 123. Субкультура хакерів як феномен інформаційного суспільства.
 124. Сутність і особливості елітарної культури.
 125. Телебачення і його функції в сучасній культурі.
 126. Темпоральність культури як теоретична проблема.
 127. Теорії культури в роботах вітчизняних (західних) культурологів першої (другої) половини XIX (XX) століття.
 128. Трактування культури в роботах П. Віріліо.
 129. Вчення в. І. Вернадського про ноосферу як культурологічна теорія.
 130. Фемінізм в контексті сучасної культури.
 131. Феномен маси в культурі.
 132. Філософія в системі культури.
 133. Формування ідентичності в умовах масової культури.
 134. Функції культури як теоретична проблема.
 135. Цілісність культури як проблема теоретичної культурології.
 136. Еволюціонізм як пояснювальний принцип в культурології.
 137. Екзистенційна проблематика в європейській культурній традиції та її художні втілення.
 138. Есхатологізм як культурно-історична перспектива (на прикладі культурологічних поглядів мислителів європейського середньовіччя).
 139. Етнічність як категорія сучасної культурної антропології.
 140. Мова як феномен культури.
В Історичні аспекти вивчення культури
 1. Антична скульптура Херсонеса Таврійського.
 2. Антична спадщина в культурі Відродження.
 3. Побут найдавніших слов'ян у дзеркалі сучасної популярної та художньої літератури.
 4. Візантійський ісіхазм і його трансформація в російській художній культурі XIV-XV ст.
 5. Візантійці і слов'яни: образ «Іншого».
 6. Віртуальні музеї як інструмент просування творчого продукту.
 7. Давньогрецька державність: становлення поліса по пам'ятниках Херсонеса Таврійського.
 8. Імідж: історичний розвиток уявлень про імідж.
 9. Інтерпретація епохи Відродження у вітчизняній (зарубіжній) історіографії.
 10. Витоки протистояння «західників» і «слов'янофілів» (П. А. Чаадаєв А. С. Пушкін).
 11. Історична еволюція театралізованих вистав.
 12. Історичні корені культури "фаустівської цивілізації".
 13. Категорії " прекрасного і потворного» в середньовічній культурі (епохи Відродження та ін.).
 14. Китаецентризм далекосхідної цивілізації.
 15. Концепція гріха в християнській традиції Середньовіччя і епохи Відродження.
 16. Культура "вченого стану" в Китаї.
 17. Культура і влада в традиційному Китаї.
 18. Література і мистецтво в традиційній культурі Китаю.
 19. Особистість художника як культурний феномен: Ф. Гойя і його місце в європейській культурі кінця XVIII – початку XIX ст.
 20. Маркетинг в арт-шоу бізнесі
 21. Міфологічна свідомість в культурі Стародавньої Греції та Риму.
 22. Музейний туризм в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку.
 23. Народна культура в середньовічній Франції (Німеччині, Італії).
 24. Національне та інтернаціональне у пошуках майстрів європейського модерну (на прикладі творчості А. Гауді).
 25. Нормативи домашнього побуту по «Домострою»: бажане і реальне.
 26. Суспільне життя селян: напрямки еволюції.
 27. Особливості взаємодії грецьких і східних культур в епоху еллінізму.
 28. Особливості джентльменської етики і способу життя.
 29. Особливості масових комунікацій і технології просування творчого продукту.
 30. Особливості ритуальної практики в індуїзмі.
 31. Особливості формування західноєвропейської середньовічної письмової культури.
 32. Наслідок реформ Епохи Петра 1 для розвитку російської культури.
 33. Постмодерністські концепції художньої творчості: досвід та інтерпретації.
 34. Православна церква в культурному житті сучасної України.
 35. Подання людського і божественного в культурі еллінізму (Античності).
 36. Проблема досягнення безсмертя в культурах Єгипту і Месопотамії.
 37. Проблема відображення історичних подій в античній міфології.
 38. Роль салонів в культурному житті Росії і Франції.
 39. Самурайський тип культури.
 40. Символіка середньовічного храму.Принципи лицарської етики і способу життя в Європейській середньовічній культурі.
 41. Синтез мистецтв як теоретична проблема стилю модерн.
 42. Сміхова культура як феномен Середньовіччя.
 43. Сучасні київські клуби: моделі дозвілля.
 44. Спонсорство: український та зарубіжний досвід.
 45. Стели Херсонеса як пам'ятник культури та історичне джерело.
 46. Творча особистість в художній культурі епохи Просвітництва, Нового часу.
 47. Тема року в грецькій культурі (на прикладі драматургії).
 48. Тероризм як соціо-культурний феномен XXI століття. Стратегія і тактика просування.
 49. Традиції і новаторство в римській архітектурі.
 50. Феномен ікони в осмисленні богословської та естетичної думки XVI-XVII ст.
 51. Формування масової культури і феномен поп-арту: до проблеми нової художньої мови в мистецтві другої половини ХХ ст.
 52. Характеристика і структура сучасного арт-ринку України.
 53. Художня галерея як елемент сучасного художнього ринку: місія, технологія, економіка.
 54. Егейська культура як колиска сучасної європейської цивілізації.
 55. Язичництво в Північному Причорномор'ї (за пам'ятками Херсонеса класичного періоду V-IV ст. до н. е.).
Теми дипломних робіт з культурології з блоку прикладних проблем культурології спрямовані на вивчення найбільш значущих елементів культури з точки зору дієвості щодо реципієнта.
Теми з блоку теоретичних проблем культурології відображають загальні проблеми культурологічного знання в системі гумантираных наук.

В темах дипломних робіт з історії культури слід розглянути різні типи культур, які існували і пройшли своє історичне розвиток.

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з культурології на сайті в переліку готових робіт.

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з культурології на замовлення.

Справимся с любой темой!