Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з інформатики та обчислювальної техніки

Дипломна робота з ІХТ (інформатики та обчислювальної техніки) повинна зачіпати обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі; автоматизовані системи обробки інформації та управління; програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і автоматизованих систем, математичне, інформаційне, технічне забезпечення перерахованих систем тощо

Зразкові завдання, що вирішуються в рамках дипломної роботи з ІХТ:

 • аналіз обробки інформації в будь-якій предметній області з метою проектування і програмної реалізації, апаратних, програмно-апаратної або телекомунікаційної системи;
 • формалізація подібної проблеми засобами математичного моделювання, формальної логіки і т.п.;
 •  розробка або вибір ефективних алгоритмів рішення задач і підзадач;
 • проектування апаратної, програмної, апаратно-програмної або мережевої системи або комплексу з використанням сучасних теоретичних підходів, високорівневе і низькорівневе проектування;
 • ефективна реалізація програмної частини системи з використанням сучасних програмних технологій та інструментальних засобів;
 • розробка апаратної частини системи (якщо це передбачено тематикою роботи) з використанням сучасних засобів розробки радіоелектронної апаратури та САПР ЕОМ;
 • вибір і розробка компонентів телекомунікаційного комплексу, телекомунікаційних протоколів, створення комплексу в цілому та оцінка його характеристик, у тому числі – експлуатаційних показників надійності (якщо це передбачено тематикою роботи);
 • розробка підсистем захисту інформації, або оцінка параметрів захисту в розробленій системі;
 • тестування розробленої системи, всебічний аналіз отриманих результатів, їх інтерпретація та узагальнення на рівні висновків.

Дипломна робота з інформатики та обчислювальної техніки є роботою дослідницько-впроваджувального типу, і, як правило, виконується на підприємствах або в організаціях. В її основі лежить організація та проведення дослідження предметної області, результати якого обробляються і аналізуються, оцінюються на можливість застосування і розробки з подальшою реалізацією та застосуванням на підприємстві.

Приблизний список тим дипломних робіт з ІХТ (інформатики та обчислювальної техніки):

ЕОМ і обчислювальні системи

 1. Аналіз і оцінка RISC систем на базі різних архітектур.
 2. Аналіз та оцінка дисциплін обслуговування вимог (запитів) з урахуванням їх пріоритетів у системах обробки даних.
 3. Аналіз і оцінка портативних комп'ютерів і відповідних ОС.
 4. Аналіз і оцінка різних способів динамічного розподілу пам'яті в ЕОМ і обчислювальних системах (ВС).
 5. Аналіз і оцінка різних структур систем взаємодії людини і ЕОМ.
 6. Аналіз і оцінка систем адресації даних в сучасних ЕОМ.
 7. Аналіз та оцінка систем забезпечення мультипрограмних режимів роботи ЕОМ.
 8. Аналіз і оцінка техніко-експлуатаційних характеристик відеотермінальних пристроїв (дисплеїв).
 9. Аналіз та оцінка техніко-експлуатаційних характеристик принтерів ПК.
 10. Аналіз і оцінка ефективності різних мультипрограмних режимів роботи ЕОМ.
 11. Аналіз і порівняльна оцінка апаратного і мікропрограмного управління ЕОМ.
 12. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання засобів ВТ та інформатики.
 13. Аналіз структур, характеристик і архітектур 32-розрядних МП.
 14. Аналіз технічних засобів, що використовуються в якості терміналів і оцінка впливу їх на технологічні обробки інформації в інформаційних системах.
 15. Визначення та аналіз техніко-експлуатаційних показників багатомашинної НД при вирішенні завдань із заданими характеристиками.
 16. Організація доступу в Інтернет по мережах кабельного телебачення
 17. Організація та функціонування віртуальної пам'яті ЕОМ.
 18. Організація та функціонування кеш пам'яті в ЕОМ.
 19. Оцінка залежності ефективності функціонування багатопроцесорної ВС від різних факторів.
 20. Оцінка різних структур інтерфейсів вводу-виводу.
 21. Оцінка техніко-експлуатаційних характеристик ЕОМ, що використовуються в ЛВС.
 22. Перспективи розвитку мікропроцесорів.
 23. Перспективи розвитку ПК.
 24. Розрахунок і аналіз техніко-експлуатаційних показників багатопроцесорної НД при вирішенні завдань із заданими характеристиками.
 25. Порівняльна оцінка мікропроцесорів з CISC і RISC архітектурою.
 26. Порівняльний аналіз і оцінка організації системи переривань в ЕОМ
 27. Порівняльний аналіз і оцінка різних структур багатопроцесорних ВС.
 28. Порівняльний аналіз та оцінка техніко-експлуатаційних характеристик зовнішніх ЗУ.
 29. Порівняльний аналіз і оцінка експлуатаційних характеристик різних пристроїв введення-виведення інформації в обчислювальних системах.
 30. Порівняльний аналіз термінальних пристроїв та ефективності їх використання при обробці інформації.
 31. Характеристика апаратних засобів АРМ і перспективи їх розвитку.
 32. Характеристика апаратних засобів комп'ютерних мереж та перспективи їх розвитку.
 33. Характеристика і оцінка режимів роботи ЕОМ і дисциплін обслуговування запитів користувачів.
 34. Енергозахисні комплекси інформаційних систем.

Алгоритмічні мови та програмування

 1. Office 2000 Developer. Інструменти розробника в середовищі VBA (Visual Basic for Applications), Developer tools.
 2. Office 2000 Developer. Додаток розробника Developer Applications
 3. Office 2000 Developer. Електронна бібліотека MS DN.
 4. Аналіз і оцінка методів і засобів об'єктно-орієнтованого програмування.
 5. Оптимізація системи переривання і обсягів файлів підкачки при передачі і відтворенні відеоінформації в реальному часі.
 6. Розробка імітаційної моделі конкретної системи масового обслуговування.
 7. Розробка комплексу програм автоматизації процесу реєстрації та обробки даних для конкретної організації.
 8. Розробка комплексу програм контролю знань по конкретній темі.
 9. Розробка комплексу програм статистичної обробки даних.
 10. Розробка конкретної навчальної програми.
 11. Розробка програмного комплексу розрахунку платежів за надані послуги доступу до мережі Internet для оператора послуг телематичних служб.
 12. Розробка програмного комплексу розрахунку платежів за проведені розмови (білінгу) для оператора телефонних послуг.
 13. Створення нового компонента у візуальному середовищі розробки програм.
 14. Створення ПЗ з діагностики програмного та апаратного забезпечення ЕОМ.

АІС. Бази даних і знань

 1. Автоматизоване робоче місце керівника (менеджера) підрозділу організації в інформаційній мережі.
 2. Аналіз архітектур мережевих баз даних.
 3. Аналіз і вибір СУБД для вирішення завдання автоматизації в конкретній предметній області.
 4. Аналіз і оцінка надійності та ефективності конкретної АІС.
 5. Аналіз і оцінка різних методів розподілу обчислювальних ресурсів між користувачами в ІС.
 6. Аналіз і оцінка різних організаційних форм технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки в ІС.
 7. Аналіз засобів захисту інформації в ІС.
 8. Аналіз функціонування АРМ економіста підприємства
 9. Бази знань. Засоби інтелектуального пошуку.
 10. Групова робота над проектами БД в корпоративній мережі на конкретному прикладі.
 11. Інформаційні ресурси корпоративних мереж (конкретний приклад).
 12. Класифікація та види забезпечення автоматизованих робочих місць (АРМ).
 13. Механізми управління якістю функціонування підприємства (конкретний приклад).
 14. Організація корпоративних інформаційних систем на конкретному прикладі.
 15. Розробка проекту інформаційної системи для малого підприємства зв'язку.
 16. Системи підтримки прийняття рішень на підприємстві (конкретний приклад).
 17. Створення та ведення бази даних для автоматизації управління в предметній області.
 18. Створення та використання корпоративних Web-серверів.
 19. Створення та оновлення гіпертекстових довідкових систем.
 20. Характеристика засобів адміністрування баз даних та перспективи їх розвитку.
 21. Експертні системи: характеристика, призначення, основні компоненти, класифікація.

Мережі ЕОМ і телекомунікації

 1. Аналіз і оцінка методів комутації і маршрутизації пакетів в мережах.
 2. Аналіз і оцінка протоколів передачі даних нижнього рівня (методів доступу в мережу).
 3. Аналіз і оцінка сомосинхронізірующіх кодів в ТКС.
 4. Аналіз і оцінка способів адресації в комп'ютерних мережах.
 5. Аналіз та оцінка засобів доступу до ресурсів глобальних мереж.
 6. Аналіз і оцінка типових топологій обчислювальних мереж.
 7. Аналіз методів і засобів адміністрування мереж.
 8. Аналіз методів і засобів перетворення аналогових сигналів в цифрові і назад.
 9. Аналіз структур і процесів функціонування ЛВС з топологією зірка.
 10. Інтеграція різнорідних мереж.
 11. Методи і засоби захисту інформації в мережах.
 12. Методи і засоби забезпечення синхронної і асинхронної передачі даних в мережах.
 13. Методи і засоби віддаленого доступу.
 14. Організація та функціонування віртуальних ЛВС.
 15. Організація та функціонування електронної пошти в мережах.
 16. Організація роботи офісної мережі під управлінням конкретної ОС.
 17. Оцінка можливостей мереж ATM.
 18. Оцінка можливостей мереж Frame Relay.
 19. Оцінка можливостей мереж ISDN.
 20. Оцінка можливостей мереж X. 25.
 21. Оцінка різних способів підвищення достовірності інформації в мережах.
 22. Оцінка структур і процесів функціонування супутникових мереж.
 23. Перспективи розвитку комп'ютерних мереж.
 24. Перспективи розвитку телекомунікаційних систем (ТКС) на Україні.
 25. Показники ефективності функціонування ЛВС та алгоритми визначення їх значень.
 26. Побудова корпоративних комп'ютерних мереж (ККС) на базі ОС сімейства Windows.
 27. Програмні засоби захисту інформації в мережах.
 28. Мережеві протоколи і стандарти.
 29. Склад і характеристика мережевого обладнання ККС.
 30. Склад і характеристика мережевого обладнання ЛВС.
 31. Способи і засоби установки і забезпечення зв'язку ЛВС з віддаленими абонентами.
 32. Стратегія пошуку та обміну інформацією в Internet.
 33. Структура і функції клієнтського програмного забезпечення Internet.
 34. Структура і функції програмного забезпечення ЛВС.
 35. Структура і функції системи забезпечення безпеки в ККС.
 36. Структура, функції та оцінка програмного забезпечення ККС.
 37. Характеристика корпоративних інформаційних порталів (КВП) в мережах.
 38. Ефективність функціонування комп'ютерних мереж (КС) та шляхи її підвищення.

Програмне забезпечення ЕОМ і систем

 1. Оцінка характеристик і можливостей графічних редакторів, видавничих систем.
 2. Оцінка характеристик і можливостей операційних систем 32-розрядних ПК.
 3. Оцінка характеристик і можливостей мережевих ОС локальних мереж.
 4. Оцінка характеристик і можливостей табличних процесорів.
 5. Оцінка характеристик і можливостей текстових редакторів ПК.
 6. Мережеві операційні системи.
 7. Порівняльна оцінка можливостей ОС робочих станцій ЛВС.
 8. Засоби публікації даних на Web-сервері (конкретний приклад).
 9. Характеристика і оцінка можливостей ОС ПК.
 10. Характеристика та оцінка СУБД ЛВС.
 11. Характеристика програмних засобів АРМ і перспективи їх розвитку.

За будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з ІХТ на замовлення.

Справимся с любой темой!