Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з фінансів та кредиту

Дипломні роботи з фінансів і кредиту можуть носити характер теоретичного або прикладного дослідження.

Більшість тем дипломних робіт з фінансів і кредиту присвячується безпосередньо управління фінансами на мікрорівні і передбачає проведення дослідження на прикладі конкретних підприємств і організацій, а також окремих регіонів Росії.

В процесі розкриття теми дипломної роботи з фінансів і кредиту студент повинен показати здатність свідомо використовувати, узагальнювати і критично аналізувати сучасні наукові розробки, розуміти і переосмысленно застосовувати методологію класиків теорії грошей, кредиту, банків, вміти науково обробляти фактичний матеріал, робити правильні соціально-економічні висновки та узагальнення, пов'язувати теоретичні положення з практикою банківської справи, давати конкретні пропозиції і рекомендації по їх вдосконаленню.

Приблизний список тим дипломних з фінансів і кредиту:
Фінанси та фінансова система
 1. Актуальні проблеми місцевих фінансів на сучасному етапі та шляхи їх вирішення.
 2. Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів у регіоні
 3. Особливості формування цін в умовах вітчизняного товарного ринку.
 4. Підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики держави на сучасному етапі.
 5. Роль фінансових інструментів в акумуляції заощаджень населення.
 6. Сучасна фінансова політика України
 7. Сучасна фінансова система України, взаємодія її сфер і ланок.
 8. Стан і перспективи формування Пенсійного фонду України.
 9. Фінансовий механізм забезпечення соціальних гарантій.
 10. Фінанси домогосподарств та їх взаємозв'язок з іншими ланками фінансової системи.
Бюджет і бюджетна система
 1. Бюджетна політика України, її сучасні напрямки.
 2. Державні витрати як інструмент підвищення рівня добробуту населення.
 3. Дослідження результативності витрачання бюджетних коштів у пріоритетних галузях економіки (на прикладі конкретної галузі).
 4. Міжбюджетні відносини і шляхи їх вдосконалення.
 5. Основні напрямки розвитку бюджетної системи України.
 6. Особливості побудови бюджетної системи в провідних зарубіжних країнах.
 7. Особливості формування системи державних доходів в період економічної кризи.
 8. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку країни.
 9. Роль федерального казначейства в підвищенні результативності бюджетних витрат.
 10. Удосконалення процесів складання, розгляду та затвердження федерального бюджету.
 11. Федеральний бюджет і його роль у вирішенні загальнодержавних завдань.
Податки і податкова система
 1. Методи підвищення ефективності податкової системи України.
 2. Податкова політика держави в сучасних економічних умовах.
 3. Податкова система сучасної України, її значення для регулювання економіки.
 4. Податковий контроль: досвід, перспективи.
 5. Оподаткування прибутку підприємства та можливості мінімізації податкових платежів.
 6. Роль податків у Державному бюджеті України та провідних зарубіжних країн.
 7. Роль податків у формуванні доходів бюджетної системи України.
Страхування
 1. Аналіз фінансової стійкості страхової компанії
 2. Місце страхових компаній на фінансовому просторі
 3. Нові страхові продукти на українському страховому ринку та їх ефективність
 4. Оптимізація та управління грошовими потоками в страховій компанії
 5. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної політики страховика
 6. Особливості фінансового управління страхової компанії в умовах підйому і спаду економіки
 7. Особливості фінансової конвергенції
 8. Особливості, проблеми та аналіз перспектив виду страхування
 9. Проблеми злиттів і поглинань на страховому ринку
 10. Роль і місце кептивних страхових організацій
 11. Сучасна фінансова політика страхової компанії
 12. Страхування життя як альтернативний інструмент вкладення грошей
 13. Страховий ринок: стан і тенденції розвитку
Гроші кредит банки
 1. Антикризове управління в комерційних банках: принципи, методи, організація.
 2. Банківська інфраструктура та її розвиток в сучасних умовах.
 3. Банківські громадські організації та асоціації.
 4. Банківські рейтинги: Світова та вітчизняна практика розробки та використання для оцінки стійкості банків.
 5. Банківський нагляд за діяльністю кредитних організацій, напрями його розвитку.
 6. Банківське інвестиційне кредитування та напрями його розвитку.
 7. Бізнес-планування в комерційному банку (на прикладі конкретного банку).
 8. Валютне регулювання і валютний контроль в банківській системі.
 9. Валютні операції комерційних банків: проблеми та перспективи розвитку.
 10. Вексельне звернення на Україні: стан та перспективи розвитку.
 11. Вплив реклами на поліпшення показників діяльності банку.
 12. Внутрішній контроль в системі корпоративного управління комерційних банків.
 13. Державний кредит в економічному розвитку Україні.
 14. Гроші, грошовий ринок і проблеми регулювання грошового ринку.
 15. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення (на прикладі конкретного банку).
 16. Діяльність банку з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.
 17. Довірчі операції російських комерційних банків і перспективи їх розвитку.
 18. Документарні операції комерційного банку та їх роль у міжнародних розрахунках.
 19. Житлове іпотечне кредитування на Україні: стан і перспективи розвитку.
 20. Інвестиційна політика комерційних банків (на прикладі конкретного банку).
 21. Інфляція та її вплив на діяльність українських комерційних банків.
 22. Інформаційні технології та їх роль у розвитку та підвищенні економічної ефективності кредитної організації.
 23. Контролінг як нова концепція управління українським комерційним банком і його фінансові компоненти.
 24. Кредитна політика комерційного банку та напрями підвищення її ефективності.
 25. Кредитні деривативи як інструмент управління кредитним ризиком.
 26. Кредитування в українських банках і шляхи його вдосконалення.
 27. Кредитування малих підприємств на Україні та перспективи його розвитку.
 28. Критерії та методи оцінки фінансової стійкості кредитної організації.
 29. Лізинговий метод фінансування організацій: ефективність, шляхи розвитку.
 30. Маркетинг як підсистема управління банком (на прикладі конкретного банку).
 31. Місце і роль спеціалізованих кредитних організацій в банківській системі Україні.
 32. Методи та інструменти управління кредитним ризиком (на прикладі комерційного банку).
 33. Методи оцінки кредитоспроможності клієнтів кредитних організацій і напрямки їх вдосконалення.
 34. Методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків.
 35. Методи управління активами і пасивами кредитної організації.
 36. Методи управління валютним ризиком у комерційному банку (на прикладі конкретного банку).
 37. Механізм і види рефінансування комерційних банків.
 38. Оподаткування комерційних банків на Україні: стан і шляхи розвитку.
 39. Напрями реформування банківської системи Україні: проблеми та перспективи.
 40. Освітній кредит: стан і перспективи розвитку.
 41. Овердрафт в системі розрахункових і кредитних відносин.
 42. Операції комерційного банку з цінними паперами: проблеми та перспективи розвитку (на прикладі конкретного банку).
 43. Організація та перспективи дистанційного банківського обслуговування юридичних осіб (на прикладі конкретного банку).
 44. Організація та вдосконалення валютного контролю комерційних банків за експортно-імпортними операціями.
 45. Організація використання технологій Internet-banking в комерційних банках.
 46. Організація готівкового грошового обігу на Україні.
 47. Організація облуговування VIP-клієнтів в комерційному банку (на прикладі конкретного банку).
 48. Організація процесу кредитування фізичних осіб в українських банках та шляхи його вдосконалення.
 49. Організація процесу кредитування юридичних осіб в українських банках та шляхи його вдосконалення.
 50. Організація роботи кредитних організацій з похідними фінансовими інструментами.
 51. Особливості діяльності комерційних банків на валютному ринку.
 52. Особливості роботи банків з проблемними кредитами (зарубіжний і російський досвід).
 53. Персонал комерційного банку як найважливіший нефінансовий актив.
 54. Перспективи розвитку кредитування реального сектору економіки України
 55. Платіжна система України: проблеми та перспективи розвитку.
 56. Споживче кредитування на України: стан і шляхи його вдосконалення.
 57. Проблеми та перспективи операцій repo на українському фінансовому ринку.
 58. Проблеми організації та розвитку міжбанківських розрахунків на України.
 59. Проектне кредитування в банку: технології та перспективи розвитку.
 60. Професійна діяльність комерційних банків на фондовому ринку Україні.
 61. Шляхи підвищення ефективності використання залучених і позикових ресурсів комерційного банку.
 62. Розвиток операцій комерційних банків з платіжними картами.
 63. Розвиток роздрібних банківських послуг на ринку дорогоцінних металів.
 64. Розвиток форм міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями.
 65. Реєстрація, ліцензування, регулювання банківської діяльності, банківський нагляд
 66. Реструктуризація та санація комерційного банку (на прикладі конкретного банку).
 67. Роль банківського менеджменту в підвищенні ефективності діяльності банку.
 68. Роль банківської системи в розвитку економіки Україні.
 69. Роль і місце центральних банків у регулюванні економіки країни.
 70. Роль і перспектива розвитку бюро кредитних історій на Україні.
 71. Роль маркетингу в підвищенні ефективності роботи банку.
 72. Роль міжбанківського кредитування в діяльності комерційного банку.
 73. Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази комерційних банків.
 74. Ринок міжбанківського кредитування: стан і перспективи розвитку.
 75. Синдиковане кредитування на Україні і напрямки його розвитку.
 76. Система безготівкових розрахунків на Українії і напрямки її вдосконалення.
 77. Система страхування вкладів і перспективи її вдосконалення на Україні.
 78. Злиття і поглинання як форми реорганізації комерційних банків.
 79. Власний капітал банку: роль, формування, оцінка і методи управління.
 80. Удосконалення банківського нагляду на основі Базельських принципів.
 81. Удосконалення бюджетного планування та контролю в комерційному банку.
 82. Удосконалення системи управління ліквідністю комерційних банків.
 83. Удосконалення форм дистанційного обслуговування у сфері фінансових послуг.
 84. Удосконалення форм забезпечення кредиту в українській банківській практиці.
 85. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку банківських послуг на Україні.
 86. Сучасні банківські технології та їх впровадження в діяльність українських комерційних банків.
 87. Сучасні кредитні продукти комерційних банків і напрямки їх вдосконалення.
 88. Сучасні стратегії та методи управління кредитними ризиками.
 89. Сучасні тенденції розвитку українського банківського сектора.
 90. Сучасні форми і методи просування банківських продуктів.
 91. Сучасний ризик-менеджмент в комерційному банку.
 92. Стан і перспективи розвитку венчурного кредитування на Україні.
 93. Стан і перспективи розвитку інвестиційних операцій в українських комерційних банках.
 94. Стан і розвиток факторингових операцій на українських комерційних банках.
 95. Стан і тенденції розвитку операцій банків з дорогоцінними металами.
 96. Стан і тенденції розвитку ощадної справи на Україні
 97. Стратегічне планування в банку: принципи розробки та методи реалізації.
 98. Технології проведення IPO в банківській сфері.
 99. Управління банківськими інноваціями.
 100. Управління доходами та витратами комерційних банків (на прикладі конкретного банку).
 101. Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі конкретного банку).
 102. Управління портфелем цінних паперів на українському комерційному банку (на прикладі конкретного банку).
 103. Управління прибутком кредитної організації (на прикладі конкретного банку).
 104. Управління ресурсною базою кредитної організації (на прикладі конкретного банку).
 105. Управління фінансовою стійкістю комерційних банків (на прикладі конкретного банку).
 106. Умови та способи підвищення конкурентоспроможності комерційних банків України.
 107. Облікові операції комерційних банків і вексельне кредитування.
 108. Установа та ліцензування банківської діяльності.
 109. Факторинг - як ефективний метод прискорення оборотності грошових коштів.
 110. Фінансова неспроможність (банкрутство) комерційного банку і способи її запобігання.
 111. Фінансове планування в кредитній організації (на прикладі конкретного банку).
 112. Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі банку).
 113. Фінансовий інжиніринг – ефективний спосіб реорганізації кредитної організації.
 114. Формування світової валютної системи і особливості сучасного етапу.
 115. Формування ціни та собівартості банківських послуг (на прикладі окремих видів послуг).
 116. Цільові кредити комерційного банку: види та напрямки розвитку.
 117. Еволюція грошової системи та перспективи розвитку в сучасних умовах.
 118. Економічна ефективність електронних платіжних інструментів при роздрібному банківському обслуговуванні (на прикладі конкретного банку).
 119. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків: їх зміст, роль і шляхи вдосконалення.
 120. Електронне банківське обслуговування, економічна ефективність, перспективи розвитку.
Інвестиція. Цінні папери
 1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та шляхи підвищення її ефективності.
 2. Аналіз інвестиційних проектів в умовах невизначеності
 3. Аналіз економічної ефективності фінансових вкладень в цінні папери.
 4. Бізнес-план інвестиційного проекту
 5. Бізнес-планування та оцінка інвестиційних проектів.
 6. Венчурні інвестиції на Україні
 7. Вплив вибору дивідендної політики на інвестиційну привабливість компанії
 8. Вибір джерел фінансування проектів для розвитку компанії
 9. Державні цінні папери на фондовому ринку Україні.
 10. Довгострокові джерела залучення інвестицій українськими компаніями
 11. Імунізація портфеля з облігацій
 12. Інвестування в економіку, засновану на знаннях
 13. Інвестиційна політика та економічне зростання
 14. Інвестиційна політика фірми
 15. Інвестиційна привабливість українських цінних паперів
 16. Інвестиційні проекти та їх місце в управлінні організації.
 17. Інвестиційні ресурси та шляхи їх раціонального використання
 18. Інвестиційні ризики: поняття, класифікація, оцінка та шляхи їх зниження
 19. Інвестиційні стратегії в сучасному світі
 20. Інвестиційні фонди: сутність, структура, проблеми
 21. Інвестиційний аналіз в антикризовому управлінні
 22. Інвестиційний аналіз в управлінні організацією.
 23. Інвестиційний податковий кредит
 24. Інвестиційний портфель: вибір і формування.
 25. Інвестиційний потенціал заощаджень населення та механізм його реалізації.
 26. Інвестиційний ринок: сутність, структура та учасники
 27. Іноземні інвестиції та форми їх залучення
 28. Інтелектуальний капітал як об'єкт інвестування
 29. Джерела та форми фінансування інвестиційних проектів.
 30. Колективні інвестиції: теорія і практика
 31. Комплексна експертиза інвестиційних проектів
 32. Критерії відбору інвестиційних корпоративних проектів
 33. Методи аналізу інвестиційних проектів
 34. Методи дисконтування в інвестиційному аналізі
 35. Методи оцінки ризиків реальних інвестицій
 36. Методи оцінки фінансових активів та управління інвестиційним портфелем.
 37. Методи зниження рівня ризиків інвестиційного проекту
 38. Методи управління інвестиційними ризиками
 39. Муніципальні цінні папери в інвестиційній діяльності.
 40. Забезпечення зворотності вкладень при реалізації інвестиційних проектів
 41. Організація ринку державних цінних паперів як основа розвитку фондового ринку України на сучасному етапі.
 42. Організація фінансування капітальних вкладень, шляхи його вдосконалення.
 43. Основні напрямки фундаментального аналізу українських корпоративних цінних паперів
 44. Особливості інвестування в умовах фінансової кризи та антикризового управління
 45. Особливості інвестиційної політики підприємств в сучасних умовах
 46. Особливості показників ефективності інноваційного проекту
 47. Особливості управління інвестиційними проектами в умовах фінансової кризи та антикризового управління
 48. Особливості управління пайовими інвестиційними фондами в умовах фінансової кризи
 49. Особливості формування та розвитку ринку цінних паперів на Україні
 50. Оцінка впливу інфляції на прийняття довгострокових інвестиційних рішень компанії
 51. Оцінка ефективності інвестиційного портфеля
 52. Пайові інвестиційні фонди та їх роль в економіці України.
 53. Пайові інвестиційні фонди: сутність, структура, проблеми
 54. Перспективи розвитку технології Інтернет-трейдингу на українському ринку цінних паперів
 55. Портфель опціонів і його специфіка
 56. Застосування фундаментального аналізу в інвестиційній діяльності
 57. Принципи інвестиційного проектування, аналізу та управління
 58. Прийняття інвестиційних рішень та управління інвестиційним проектом.
 59. Похідні цінні папери в інвестиційній діяльності.
 60. Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту (на прикладі підприємства)
 61. Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту фінансового оздоровлення підприємства
 62. Регіональна інвестиційна політика
 63. Роль і значення ринку нерухомості та іпотеки в сучасних ринкових відносинах на Україні.
 64. Роль ф'ючерсів в інвестиційній діяльності
 65. Російський ринок похідних фінансових інструментів
 66. Ринок нерухомості на Україні
 67. Система державного регулювання фінансового ринку.
 68. Система охорони здоров'я як об'єкт інвестування
 69. Система освіти як об'єкт інвестування
 70. Соціальні інвестиції на Україні
 71. Порівняльні характеристики інвестиційних стратегій українських пайових фондів
 72. Сутність і методи управління інвестиційним портфелем.
 73. Управління інвестиційним портфелем підприємства (на конкретному прикладі).
 74. Управління інвестиційним портфелем приватного інвестора.
 75. Управління інвестиційними процесами в умовах ризику і невизначеності
 76. Управління портфелем цінних паперів та оцінка якості цього управління
 77. Облік інфляції при оцінці ефективності інвестиційного проекту
 78. Фінансування інвестиційної діяльності компаній
 79. Фінансова реалізованість інвестиційних проектів
 80. Фінансово-економічний аналіз діяльності професійного учасника ринку цінних паперів.
 81. Формування та оцінка інвестиційного портфеля фірми
 82. Формування інвестиційного портфеля за методом В. Шарпа
 83. Формування інвестиційного портфеля за методом Г. Марковица
 84. Форми фінансування інвестиційних проектів та їх особливості на Україні
 85. Ефективність сучасного ринку цінних паперів
 86. Ефективні портфелі українських інституційних інвесторів
Фінансовий менеджмент і фінанси організацій
 1. Амортизаційна політика на підприємстві.
 2. Аналіз витрат підприємства і методи їх оптимізації.
 3. Аналіз та прогнозування фінансового стану підприємства (на прикладі).
 4. Аналіз фінансового стану організації з метою отримання банківського кредиту.
 5. Аналіз фінансового стану підприємства та розробка заходів щодо його поліпшення (на конкретному прикладі).
 6. Аналіз економічних показників і розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства (на конкретному прикладі).
 7. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (на конкретному прикладі).
 8. Антикризове фінансове управління підприємством.
 9. Діагностика ризику банкрутства та шляхи фінансового оздоровлення підприємства (на конкретному прикладі).
 10. Дивідендна політика акціонерного товариства (на конкретному прикладі).
 11. Кредитна політика підприємства: принципи і методи реалізації (на конкретному прикладі).
 12. Місце і роль фінансового менеджменту в діяльності підприємства.
 13. Механізм управління оборотними активами організації.
 14. Механізм фінансового планування в організації (на конкретному прикладі).
 15. Нематеріальні активи у фінансово-господарській діяльності організації.
 16. Оборотні кошти та їх роль у забезпеченні фінансової стійкості підприємства.
 17. Організація бюджетування на підприємстві (на конкретному прикладі).
 18. Організація фінансового контролю на підприємстві.
 19. Особливості формування та використання фінансових ресурсів організації в сучасних умовах.
 20. Планування та бюджетування діяльності підприємства (на конкретному прикладі).
 21. Політика управління оборотним капіталом підприємства (на конкретному прикладі).
 22. Політика управління оборотними активами компанії (на конкретному прикладі).
 23. Прибуток підприємства і методи її оптимізації (на конкретному прикладі) .
 24. Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства (на конкретному прикладі).
 25. Розробка фінансової стратегії підприємства (на конкретному прикладі).
 26. Розподіл і використання прибутку підприємств.
 27. Роль фінансів у забезпеченні кругообігу основних виробничих фондів.
 28. Система управління витратами на підприємстві та її вплив на фінансові результати (на конкретному прикладі).
 29. Система управління фінансами фінансово-промислової групи.
 30. Управління активами та пасивами підприємства (на конкретному прикладі).
 31. Управління дебіторською заборгованістю підприємства (на конкретному прикладі).
 32. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві.
 33. Управління грошовими потоками компанії.
 34. Управління капіталом підприємства (на конкретному прикладі) .
 35. Управління ліквідністю підприємства (на конкретному прикладі).
 36. Управління виробничими запасами, і політика взаємовідносин з постачальниками.
 37. Управління фінансовою стійкістю підприємства (на конкретному прикладі).
 38. Фінансова звітність та її роль в управлінні фінансами підприємства.
 39. Фінансове прогнозування і планування діяльності компанії.
 40. Фінансові питання амортизаційної політики в сучасних економічних умовах.
 41. Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.
 42. Фінансові ризики і методи їх зниження.
 43. Фінансовий менеджмент на підприємстві та основні напрямки його розвитку (на конкретному прикладі).
Міжнародні економічні відносини
 1. Взаємодія українських комерційних банків з міжнародними фінансово-кредитними організаціями: проблеми та перспективи.
 2. Міжнародні фінансові інститути та їх роль в інвестиційному процесі.
 3. Міжнародний кредит в сучасній системі фінансового ринку.
 4. Міжнародний фінансовий ринок: сучасні тенденції розвитку.
 5. Особливості та процедури залучення капіталу на міжнародному фінансовому ринку.
 6. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку фінансового ринку.

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з фінансів і кредиту на сайті в переліку готових робіт.

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з фінансів і кредиту на замовлення.

Справимся с любой темой!