Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з Бухгалтерського обліку

Тема дипломної роботи з бухобліку повинна допомогти випускнику продемонструвати загальний рівень теоретичних знань і практичних навичок в області бухобліку, ступінь його готовності до практичної роботи в якості бухгалтера.

В дипломної роботі з бухобліку повинно проводитися теоретичне обґрунтування і розкриття сутності правових і економічних категорій, а також проблем у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, узагальнення (аналіз) і критична оцінка зібраного і опрацьованого фактичного матеріалу по темі роботи, пошук методів поліпшення організації бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечення ефективної роботи бухгалтерії, розробка та обґрунтування висновків і пропозицій по поліпшенню і підвищенню ефективності функціонування бухгалтерського обліку, аудиту, бухгалтерії.

Головним у дипломної роботі з бухобліку є методично правильне рішення сформульованих у ній цілей і завдань, об'єктивна оцінка стану бухгалтерського обліку і аудиту в організації та розробка на цій основі економічно доцільних та ефективних конкретних заходів по поліпшенню бухгалтерського обліку і аудиту, організації роботи бухгалтера і аудитора виходячи з вимог національних і міжнародних положень (стандартів) з бухгалтерського обліку та аудиту.

Найчастіше, студенти обирають таку тему дипломної роботи з бухобліку, яка потребує вивчення та опису на основі фактичного матеріалу конкретної організації. У будь-якому випадку, ВКР повинна бути ув'язана з законодавчими актами, нормативними документами, інструктивними матеріалами, результати проведених досліджень повинні бути конкретними і мати доказовість, висновки, пропозиції і рекомендації повинні мати економічне обгрунтування і практичну спрямованість.

Приблизний список тим дипломних робіт з бухобліку:

1.    Актуальні проблеми методології, методики та практики бухгалтерського обліку.
2.    Аналіз бухгалтерської звітності підприємства.
3.    Аналіз ділової активності організації.
4.    Аналіз майна підприємства за даними звітності
5.    Аналіз джерел фінансування майна за даними звітності.
6.    Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості організації.
7.    Аналіз правового забезпечення бухгалтерського обліку.
8.    Аналіз рентабельності та факторів її зміни.
9.    Аналіз собівартості продукції за елементами витрат.
10.    Аналіз сучасних бухгалтерських шкіл України та зарубіжних країн.
11.    Аналіз складу, руху та ефективності використання основних фондів.
12.    Аналіз складу, структури і динаміки прибутку організації
13.    Аналіз факторів, що впливають на аудиторський ризик.
14.    Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерської звітності.
15.    Аналіз фінансового стану підприємства, звіт з практики з цієї теми майже повністю входить в структуру дипломного проекту.
16.    Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.
17.    Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
18.    Бухгалтерська звітність в аналізі фінансового стану підприємства.
19. Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення управління діяльності підприємства.
20.    Бухгалтерська звітність в торгових організаціях.
21.    Бухгалтерський баланс і аналіз його основних показників.
22.    Бухгалтерський облік в суб'єктах малого підприємництва.
23.    Бухгалтерський облік руху товарів в роздрібній торгівлі.
24.    Бухгалтерський облік та аналіз довгострокових інвестицій та джерел їх формування.
25.    Бухгалтерський облік та аналіз економічного потенціалу комерційної організації.
26.    Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці.
27.    Бухгалтерський облік і звітність громадян, які здійснюють самостійну підприємницьку діяльність.
28.    Бухгалтерський облік витрат обігу.
29.    Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування.
30.    Бухгалтерський облік нематеріальних активів.
31.    Бухгалтерський облік операції з проведення процедур банкрутства.
32.    Бухгалтерський облік основних засобів.
33.    Бухгалтерський облік продажу продукції (робіт, послуг).
34.    Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом (за видами податків).
35.    Бухгалтерський облік поточних зобов'язань і розрахунків.
36.    Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей
37.    Бухгалтерський облік праці та його оплати.
38.    Бухгалтерський облік статутного капіталу та розрахунків із засновниками
39.    Бухгалтерський облік фінансових вкладень.
40.    Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності економічних суб'єктів
41. Бюджетування та контроль витрат за центрами відповідальності та функціями виробничо-фінансової діяльності
42.    Вибір оптимальної системи оподаткування для малих підприємств.
43.    Виручка від реалізації: бухгалтерський та податковий облік
44.    Єдиний податок на поставлений дохід: організація обліку та питання оподаткування.
45.    Інвентаризація: призначення та порядок її проведення.
46. Використання даних управлінського обліку для оцінки ефективності виробничих інвестицій.
47.    Використання математики в бухгалтерському обліку та аналізі.
48.    Історія і перспективи російського бухгалтерського обліку.
49.    Історія розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
50.    Комплексна опенька фінансового стану підприємства
51.    Концепція бухгалтерської звітності на Україні та міжнародній практиці
52.    Ліквідація юридичної особи та бухгалтерський облік ліквідаційних процедур.
53.  Міжнародні норми фінансової звітності та вдосконалення російської бухгалтерської звітності.
54.    Міжнародні стандарти аудиторської діяльності та перспективи їх впровадження на Україні.
55.    Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності та перспективи їх впровадження на Україні.
56. Міжнародні стандарти фінансової звітності та гармонізація національних систем бухгалтерського обліку.
57.    Методика проведення діагностики неспроможності (банкрутства) організації
58.  Податкова звітність з податку на прибуток підприємств та організацій: порядок складання та подання до податкових органів.
59.    Нормативно-правове забезпечення бухгалтерської справи.
60.    Нормативний метод обліку виробничих витрат і калькуляції собівартості продукції.
61.    Обробка бухгалтерської інформації та підготовка фінансової звітності.
62.    Загальні принципи організації обліку основних засобів.
63.    Організація бухгалтерського обліку в дрібнооптовій і роздрібній торгівлі.
64.    Організація аудиторської перевірки економічного суб'єкта.
65.    Організація бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції.
66.    Організація внутрішнього контролю на підприємстві.
67.    Організація системи управлінського обліку та аналізу.
68.    Основна процедура бухгалтерського у подружжя та її особливості.
69.    Основні принципи та перспективи розвитку обліку та аналізу основних засобів.
70.    Основні принципи організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
71.    Основи побудови бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності організацій
72.    Особливості аналізу бухгалтерської звітності в умовах інформаційної економіки.
73.    Особливості організації і методів проведення аудиту на підприємствах малого бізнесу різних організаційно-правових форм.
74.    Особливості систем оподаткування на підприємствах малого бізнесу.
75.    Особливості спрощеної системи оподаткування на підприємствах малого бізнесу.
76.    Особливості обліку в торгівлі.
77.    Особливості обліку та аналізу витрат в торгових організаціях.
78.    Особливості обліку та аналізу операцій переміщення товарів при різних митних режимах.
79.    Особливості обліку та аналізу продажу товарів
80.    Особливості обліку та аналізу товарів.
81.    Особливості обліку та аналізу фінансових результатів діяльності торгової організації.
82.    Особливості обліку та аудиту на малих підприємствах.
83.    Особливості обліку та оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
84. Особливості обліку податку на додану вартість в організаціях з різними видами діяльності (торгівля, будівництво, громадське харчування, надання послуг тощо).
85.    Особливості обліку, обчислення та сплати ПДВ за посередницькими операціями
86.    Особливості формування бухгалтерської звітності підприємствами малого бізнесу
87.    Звітність та її роль у побудові концептуальних засад бухгалтерського обліку.
88.    Оцінка впливу бухгалтерських і податкових помилок на фінансові результати діяльності фірми
89. Оцінка та аналіз результативності фінансово-господарської діяльності комерційної організації.
90.    Первинне спостереження — основа інформаційної системи бухгалтерського обліку.
91.    Позамовний метод обліку та калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг.
92.    Напівфабрикатний варіант обліку виробничих витрат і калькуляції собівартості продукції на прикладі фірми.
93.    Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг.
94.    Попроцесний метод обліку та калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг.
95.   Порядок відображення в бухгалтерській звітності комерційних організацій подій після звітної дати.
96.    Порядок відображення умовних фактів господарської діяльності та їх наслідків у бухгалтерській звітності комерційних організацій.
97.    Порядок, значення та особливості проведення податкових перевірок.
98.    Права, обов'язки, відповідальність головного бухгалтера організації.
99.    Правила формування в бухгалтерському обліку і звітності комерційних організацій інформації про витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи.100.    Правила формування в бухгалтерському обліку та порядок розкриття в бухгалтерській звітності організацій інформації про розрахунки з податку на прибуток.
101.    Принцип організації бухгалтерського обліку відповідно до нормативних документів України.
102.    Проблеми організації управлінського обліку на підприємстві.
103.    Проблеми реформування плану рахунків та Інструкції по застосуванню.
104.    Проблеми сучасного бухгалтерського обліку на Україні.
105.    Шляхи вдосконалення у парно-аналітичної роботи на підприємстві в умовах ринку.
106.    Реорганізація юридичної особи та облік операцій, пов'язаних з реорганізацією.
107.    Роль бухгалтерського балансу в аналізі фінансового стану організації.
108.    Роль бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в системі управління підприємством.
109.    Роль економічного аналізу в інформаційному забезпеченні управління.
110.    Роль економічного аналізу в управлінні організацією.
111.    Російські аудиторські стандарти.
112.    Система узагальнення виробничих витрат.
113.    Система управлінського обліку витрат на підприємстві та оцінка їх ефективності.
114.    Сучасні програми по автоматизації бухгалтерського обліку.
115.    Зіставлення російської моделі бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
116.    Складання і контроль кошторисів витрат.
117.    Специфіка бухгалтерського обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту в комп'ютерному середовищі.
118. Порівняння та аналіз української бухгалтерської звітності з міжнародними стандартами фінансової звітності.
119.    Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
120.    Порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання аудиту в Україні та інших країнах.
121.    Порівняльний аналіз пакетів прикладних бухгалтерських програм та оцінка їх ефективності
122.    Дослідження інформаційного забезпечення аналізу та аудиту.
123.    Теоретичні основи обчислення витрат і результатів діяльності господарських організацій.
124. Трансформація бухгалтерської звітності російських підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
125.    Управлінський облік та інформаційні бухгалтерські системи
126.    Облік довгострокових інвестицій та джерел їх формування
127.    Облік доходів і витрат індивідуальними підприємцями
128.    Облік витрат і калькулювання в системі управління собівартості продукції.
129.    Облік витрат на утримання об'єктів невиробничої сфери
130.    Облік витрат по капітальному будівництвах
131.    Облік витрат за економічними елементами як прийом управлінського обліку.
132.    Облік та аналіз орендних та лізингових операцій з основними засобами.
133.    Облік і аналіз витрат підприємства на базі змінних витрат.
134.    Облік та аналіз використання основних засобів
135.    Облік і аналіз використання прибутку
136.    Облік і аналіз якості продукції та її конкурентоспроможності.
137.    Облік і аналіз непродуктивних витрат і втрат.
138.    Облік і аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом.
139.    Облік і аналіз продажу продукції.
140.    Облік і аналіз виробничих запасів.
141.    Облік і аналіз витрат підприємства за місцями витрат і центрами відповідальності.
142.    Облік і аналіз власного капіталу організації
143.    Облік і аналіз управлінських витрат організації.
144.    Облік і аналіз фінансових вкладень.
145.    Облік і аналіз фінансових результатів діяльності організації.
146.    Облік і аналіз формування інформації про доходи і витрати організації.
147.  Облік і аналіз формування кінцевого фінансового результату діяльності організації та обчислення нерозподіленого прибутку.
148.    Облік та аналіз формування статутного капіталу.
149.    Облік і аудит грошових коштів організації.
150.    Облік і аудит позик і кредитів і витрат по їх обслуговуванню
151.    Облік і аудит наявності і руху готової продукції.
152.    Облік і аудит наявності та руху основних засобів організації
153.    Облік і аудит оподаткування на підприємстві.
154.    Облік і аудит незавершеного виробництва.
155.    Облік і аудит операцій з руху нематеріальних активів.
156.    Облік і аудит розрахунків за продукцію та послуги.
157.    Облік і аудит розрахунків за товари та послуги.
158.    Облік і аудит розрахунків з податку на доходи фізичних осіб.
159.    Облік і аудит розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.
160.    Облік і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток
161.    Облік і аудит розрахунків з позабюджетними фондами.
162.    Облік і аудит розрахунків з покупцями і замовниками.
163.    Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
164.    Облік і аудит розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
165.    Облік і аудит витрат на відновлення основних засобів
166.    Облік і контроль повних витрат на основі нормативної собівартості
167.    Облік і оподаткування інвестицій.
168.    Облік та оподаткування основних засобів
169.    Облік і розподіл витрат по об'єктах калькулювання.
170.    Облік податку на додану вартість.
171.    Облік освіти, реорганізації та ліквідації підприємства.
172.    Облік при реорганізації та ліквідації юридичної особи.
173.    Облік продажів і аналіз формування портфеля замовлень на підприємстві.
174.    Облік виробничих витрат і калькуляція собівартості продукту.
175.    Облік розрахунків за місцевими податками і зборами
176.    Облік розрахунків з податку на доходи фізичних осіб
177.    Облік розрахунків з податку на прибуток.
179.    Облік фінансових результатів діяльності підприємства для цілей оподаткування.
180.    Облікова політика організації для цілей бухгалтерського обліку, принцип її формування та розкриття
181.    Облікова політика організації: податковий аспект.
182.    Фінансове планування на підприємстві
183.    Фінансовий та управлінський облік як підсистеми бухгалтерського обліку.
184.    Формування бухгалтерської інформації для управління прибутком організації.
185.    Формування бухгалтерської інформації з управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
186.    Формування бухгалтерської звітності за допомогою прикладних бухгалтерських програм.
187.    Формування та аналіз інформації про афілійованих осіб.
188.    Формування та аналіз показників звіту про рух капіталу і довгострокової платоспроможності.
189.    Формування та аналіз показників звіту про прибутки та збитки
190.    Формування показників звіту про рух грошових коштів та контроль за грошовими потоками.
191.    Формування облікової політики підприємства та аналіз її вплив на фінансові результати.

За будь-якою з вищенаведених тем, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з бухобліку на замовлення.

Справимся с любой темой!